83 Maddelik torba yasanın tüm detayları ortaya çıktı!

83 maddesi ile önemli değişiklikleri olan yeni torba yasanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yeni torba yasada çeyiz desteği ve konut alımında devlet desteğine önemli artışlar yapıldı.


Maliye Bakanlığı’nın hazırlayıp Meclis’e sunduğu başta vergi yasaları olmak üzere birçok yasada değişiklik yapan torba yasa sanki her açıklamada sözü edilen yatırım, imalat ve istihdam düzenlemesi haline gelmiş. Düzenlemenin Meclis’ten geçerek kanunlaşması halinde şu mühim değişiklikler bizi bekliyor.

ÜRETİM VE YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıkladığı yeni torba yasa imalat ve yatırımın önünü mühim ölçüde açacak. Teşvik belgesi aranmadan makine teçhizat yatırımı yapan işletmeler KDV ödemeyecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile araştırma laboratuvarları da aynı teşvikten faydalanacak. Yeni makinelerin amortisman süresi mevcut sürenin yarısı olacak. 2020’ye kadar işe alınan sigortalılara 12 ay gelir ve damga vergisi ile sosyal güvenlik primi desteği verilecek. İmalat ve bilişim sektörlerinde teşvik artacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik 18 aya kadar çıkacak.

Gazete Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre; Düzenlemenin Meclis’ten geçerek kanunlaşması halinde şu mühim değişiklikler bizi bekliyor:

1- Torba kanunun yatırıma yönelik ilk düzenlemesi sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan üretim sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımının KDV’den muaf tutulması. Düzenleme 31 Aralık 2019’a kadar geçerli. Bu düzenleme ile özellikle sanayide yeni yatırımlarda mühim sıçrama olabilecek.

2- Yatırıma yönelik ikinci düzenleme Ar- Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak olması. Bu düzenleme de 2019 sonuna kadar geçerli.

SERMAYENİN ERİMESİ ÖNLENECEK

3- Yeni yatırımları özendirecek öbür düzenleme yatırımlarda amortisman avantajı sağlanması olacak. Yatırım teşvik belgeli olsun yahut olmasın üretim sanayiinde yahut Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkân sağlanıyor.

4- Yatırımları teşvik edecek mühim bir düzenleme de yurtdışından sermaye olarak gelen paranın değerlenmesinin önlenerek sermayenin vergilenmesinin önünün alın-ması. Buna göre yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli koşularla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

5- Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan yahut yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV’den istisna edilmesi de yatırımlara direkt etki edecek bir öbür düzenleme olacak.

MAĞDUR YAKINLARINA İSTİHDAM ÖNCELİĞİ

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması yahut bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve yararlı olanlardan yaşamını yitiren sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı veriliyor. n 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde yaşanan iş kazası neticesinde ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri imkânı getiriliyor.

AMATÖR SPOR DALLARI DESTEKLENİYOR

Amatör spor dallarının desteklenmesinde kullanılması koşuluyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üstünden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyan edilerek ödenen tutarların, her bir kulüp bazında açılacak özel hesaba aktarılmak suretiyle iade edilmesi sağlanıyor.

OTOMATİK BES’TE CAYMA SÜRESİ 6 AY

Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla beraber ödenmesine, Ek Devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine, 1.000 lira ilave devlet katkısının seneler itibarıyla tekrardan değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanıyor.

KONUT HESABINA DEVLET KATKISI 20 BİN TL OLUYOR

Mevcut Konut Hesabı Sistemi’ne işlerlik kazandırılması maksadıyla, Devlet katkısı tutarı 15 bin liradan, 20 bin liraya, yüzde 20 olan azami Devlet katkısı oranı yüzde 25’e çıkarılıyor. Öte yandan, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

ÇEYİZ DESTEĞİ 7 BİN 500 TL

Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5.000 liradan 7.500 liraya yükseltiliyor.

İSTİHDAMDA DA ÜRETİM İŞLETMELERİ ÖN PLANDA

1- Imalatın artırılması için istihdam desteğinin en önemlisi aynı zamanda sosyal yönü de olan asgari ücret üstündeki vergi yükü hakkında. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi sabit tutularak kalıcı olarak asgari ücretin sene boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanacak.

2- 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar sebebiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.

3- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor.

4- Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun tespit ediliyor.

5- İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 senesinde uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üstünden iki ayda bir ücret desteği veriliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

6- Kadınların iş yaşamına katılmalarını teşvik maksadıyla kadın çalışanlara işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek doğrudan yahut asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.

7- İşverenlere 2016 ve 2017 senelerinde uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 senesinde da devam edilmesi sağlanıyor.

8- Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlanıyor.

9- Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, fakat önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakların verilmesi düşünülüyor.

10-Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

AKARYAKITTA KAÇAKÇILIK ÖNLEMLERİ

Düzenleme ile uzun süredir münakaşa konusu olan biyodizel ve öbür başka kimyasal ürünlerden elde edilen yakıtlara Özel Tüketim Vergsi (ÖTV) getiriliyor. Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanununda karşılığı olmayan biyodizel mahiyetindeki öbür mallar ile bunların karışımlarının hepsinin ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanıyor.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV Yasası kapsamına alınıyor.

ÇALIŞAN YETİM ÇOCUKLARA YENİDEN AYLIK

1- Öğrenci olan yetim çocukların, çalışmaları halinde de aldıkları aylık devam ettirilecek ve aylığı kesilmiş olanlara tekrardan aylık bağlanacak.

2- Öğrenim görmekte olan çocukların, anne yahut babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkı, çalışması halinde de devam edecek.

3- Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet sunan özel hastaneler, eczaneler ve öbür medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması sağlanıyor.

4- Mal ihracatı yapan şirketler için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında tespit edilen tutarda senelik aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor.

5- İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir nedenler yahut beklenmedik vaziyetler sebebiyle üç ay içinde ihraç edilememesi vaziyetinde, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi imkânı sağlanıyor.

KAPICILARA DA KOLAY SİGORTA

Ev hizmetlerinde çalışanlarla alakalı getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemlerinin kapıcılık işyerleri hakkında de uygulanması getiriliyor.

5 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, tespit edilen koşulları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı yahut sözlü sınav neticelerine göre sözleşmeli personel olarak atanabilmeleri ve böyle istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5.000’i geçmemesi planlanıyor.

İSTİHDAM TORBASI

2020’ye kadar işe alınan sigortalılara 12 ay gelir ve damga vergisi ile sosyal güvenlik primi desteği verilecek. İmalat ve bilişim sektörlerinde teşvik artacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik 18 ay olacak.

Gazete Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre; Akkuyu nükleer santralının yapımı, Türkiye’nin gelecekteki enerji politikasında mühim yer tutuyor.Torba yasa ile enerji verimliliğinin artırılması ve enerji imalatını destek için düzenlemeler yapılıyor.

1- Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi ve Japonya hükümeti ile Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında yapılacak nükleer enerji santralı yatırımlarının ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Ile ilgili Karar’da stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması düşünülüyor.

KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS

2- Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 sene boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenleniyor.

3- İhalesi iki kez yapılmasına karşın, maden sahasına başvuru olmaması halinde gerçek manada madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanıyor.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve senelik izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilecek.

5- İthal edilebilen doğalgaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat koşulu aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkân sağlanıyor.

6- Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması düşünülüyor.

7-Petrol hakkı sahibi firmaların mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi yahut genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini önleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki sebeplerden kaynaklanan öbür benzeri halleri kapsayacak biçimde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması sağlanıyor.

8-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak Eti Maden tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının, Eti Maden desteği ile iki kurum işbirliğinde yapılması ve bor hakkında araştırma, geliştirme, yatırım ve imalat çalışmaları için Eti Maden’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’ne finansman desteği verebilmesi ve enstitünün yurtdışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkân sağlanıyor.

9- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün Ar-Ge projelerinde; desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi, görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi ve lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile öbür kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi sağlanacak.

10- Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları yahut kiraladıkları meskenlerde kurulu kuvveti azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji imalat tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik firmalarına satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getiriliyor.

6 MİLYON ARAÇ SAHİBİNE 10 BİN TL ÖTV DESTEĞİ

Yasa teklifiyle, kaza riskini artıran ve eski motor teknolojileri ile çevre kirliliğine neden olan ‘yaşlı araçların’, trafikten çekilmesi hedefleniyor. Buna göre, 16 yaş ve üstündeki aracını hurdaya çıkarana, yeni alımlarda ÖTV teşviki verilecek.

Gazete Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre; TBMM’ye sevk edilen, Vergi Yasaları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tasarısında, taşıt sahiplerini ilgilendiren mühim maddeler bulunuyor. Torba kanunun içinde yer verilen maddelere göre, 16 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017 senesindeki trafiğe kayıtlı araç sayısı 22.2 milyon adeti buluyor. Bu araçların 7.8 milyonu 16 yaş ve üstünde, yani en yeni 2002 model iken, traktör ve motosikletler çıkarıldığında ise ÖTV indiriminden faydalanabilecek araç sayısı 6 milyon adede yaklaşıyor. TÜİK verilerine göre, 16 yaş ve üstü 4.4 milyon tane araba, 812.6 bin tane kamyonet, 377.2 bin kamyon, 177.4 bin minibüs ve 75 bin tane otobüs bulunuyor.

31 Ocak 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere tasarıya giren maddenin, ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki maksadıyla düzenlendiği söyleniyor. Kanunun Meclis’ten geçmesi halinde, 16 yaş ve üstündeki araba, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyon sahipleri araçlarını trafikten kaydını sildirme yoluyla hurdaya çıkartarak, karşılığında yeni araç alımlarında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

“YÜRÜRLÜĞE HEMEN GİRMELİ”

Torba kanuna giren maddeleri değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, “Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi maksadıyla torba kanun tasarısı kapsamında otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın, çevrenin korunmasının sağlanması, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi ve trafik kazalarının azaltılması yönünden çok mühim olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. Düzenlemenin 2017 senesinde yakalanan büyümeyi destekleyerek, 2018 ve 2019 senelerine yönelik olumlu katkıda bulunacağını ifade eden Bayraktar, “Vergilere yönelik yapılacak düzenlemeler, tüketicilerde bir beklenti oluşturacak. Bu sebeple yapılacak düzenlemenin bir an önce yaşama geçirilmesi, otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından önem taşıyor” diyerek konuştu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE MTV SÜRPRİZİ

Tasarıdan elektrikli araçlara Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sürprizi çıktı. Elektrikli arabalar için benzinli ve dizel araçların MTV’sinin yüzde 25’i oranında vergi ödenecek. Elektrikli arabalar için şu an MTV ödenmiyor. MTV tespit edilirken, benzer motor kuvvetine, taşıt değerine ve yaşına sahip benzinli ve dizel araçların MTV’sine bakılacak. Motor kuvveti 70 kW’ı geçmeyen 40 bin liranın altındaki elektrikli araba için 185.75 lira MTV ödenecek. Değeri 40- 70 bin lira arasında olan 70 kWh’ın altındaki elektrikli arabadan 204.25 lira MTV alınacak. Yurtiçinde taşıtların üretim sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, gibi mallar için ödenen ÖTV imalatçılara iade edilecek.

KÖYLÜ ESNAFA KREDİ VERİLECEK

Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli krediler, faizsiz fon kullandırımını da içerecek şekilde kamu sermayeli bankaların iştiraki olan katılım bankalarınca da verilebilecek ve buradan doğacak gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanacak.

TÜM KAMU AYNI HESAPTA TOPLANACAK

Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek Hazine hesabı sisteminin, Bakanlar Kurulu Kararı ile öbür idareleri de kapsayacak biçimde genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut bütün hesapları kapatılarak Merkez Bankası nezdindeki Hazine ismine açılacak “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”na aktarılması ve nemalandırılması düşünülüyor.

KIDEM TAZMİNATINA KADAR VERGİ YOK

Hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan; iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınması ile bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması sağlanıyor.

USULSÜZLÜK CEZASINDA UZLAŞMA YOK

Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan mevcut indirim oranı 1/3 den 1/2’ye yükseltilerek indirim müessesesinden yararlanılması teşvik ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Kamu çalışanlarına indirimli tatil geliyor!

Kamu çalışanlarına indirimli tatil geliyor!

TÜRSAB'ın Başbakan'a sunduğu raporda, "Kamu çalışanlarına destek verilerek tatil yapmaları özendirilsin" talebi, memurlara indirimli ve 12 ay taksitle tatil olanağını gündeme taşıdı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz