Taşeron işçilerin kadro müracaatları bugün alınmaya başlandı!

Kadroya geçme koşularını taşıyan taşeron işçiler için müracaatlar bugün başladı. Başvurular 11 Ocak’ta zorunlu olarak bitecek. Başvurunun sonrasında süreç, “tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı”, “ilana itirazlar”, “itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı”, “sınavın gerçekleştirilmesi”, “sınav kuruluna itiraz”, “itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı” biçiminde sürecek. Hak sahipleri 2 Nisan bitmeden topluca işçi kadrolarına yerleştirilecek.


Taşeron işçilerin kadro müracaatları bugün alınmaya başlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Devamlı İşçi Kadrolarına yahut Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” yayımlandı.

Buna göre, açıklanan idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor.

Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak koşullarını karşılaması istenen alakalı çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.

Şartları karşılayanlar müracaatlarını, bugün başlayıp 11 Ocak’ta mecburi olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine alakalı formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

Başvuruların sonrasında, Tespit Komisyonu araştırması ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz araştırması ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Bütün bu aşamaların sonrasında, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle alakalı konularda olacak

Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek mensubu olacak. Komisyon, mensup tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Üyeler kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının bu kapsamdaki müracaatlarında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler alakalı idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üstünden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak koşulu aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.

Sınavın yazılı ve sözlü sınav biçiminde yapılması halinde, adayın devamlı işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması koşul olacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere öte yandan tebligat yapılmayacak.

Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle alakalı konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.

Yanıltıcı bilgi ve belge sunanlara yapılan ödemeler tahsil edilecek

Öngörülen koşulları taşımaya devam etmek kaydıyla sınav neticelerinin kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri ismine vize edilmiş sayılan devamlı işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilecek.

Tüm aşamaları geçtikten sonra devamlı işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir biçimde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemeyecek. Devamlı işçi kadrosuna geçirilenlerden koşulları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden faydalandığı belirlenenlerle istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilecek.

Sözleşme bedelinin yüzde 80’ini aşan hizmet alımlarında tazminat ödenmeyecek

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin feshedilmesinde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin yüzde 80’ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmayacak. Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri neticesinde ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınacak. Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro müjdesi!

KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro müjdesi!

Taşeron işçilerin kadrolaştırılması için yapılan düzenlemede kapsam dışı kalan KİT'lere müjde başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz