TBMM İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de

TBMM İçtüzüğü’nde bazı değişiklikler yapılması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. içtüzükte yapılmak istenen değişiklikler ile ilgili ayrıntılı bilgi haberin devamında.


TBMM İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK ilanını takip eden 5. gün yerine 3. günde saat 14.00’te çağrısız şekilde toplanacak. Bu toplantıda önce milletvekillerinin yemin töreni gerçekleştirilecek.

Yemin etme merasimi, her milletvekilinin Anayasa’daki metni tek tek yüksek sesle aynen okuması suretiyle yapılacak. Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve isimlerinin alfabe sırasına göre ant içecekler.

Ant içme törenine katılmayan milletvekilleri yada ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecekler.

Yemin etmeyene hakları verilmeyecek

Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Ant içmeyen milletvekilleri, bu sıfatından kaynaklanan haklarını kullanamayacak.

İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün durumlarda, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oy çoğunluğuyla tespit, teklif yapamaz yada görüş beyan etmezse, Meclis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı istemlerini doğrudan Genel Kurula bildirebilecek. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlığın sunuşlarında yer alacak. Danışma Kurulu önerileri görüşmesiz oylanacak.

Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı aşmamak üzere önerinin gerekçesini açıklayabilecek. Açıklamanın sonrasında diğer guruptan birer milletvekiline de isterlerse 3’er dakika söz verilecek. Danışma Kurulu ve grup önerileri hakkında Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilecek.

Teklif gündeme alınmazsa…

Belirlenen süre içinde komisyonda gündeme alınmayan tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamelerin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını hükümet veya teklif sahipleri isteyebilecek. Bu istemler üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5’er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek. Genel Kurul, işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamayacak.

Resmi tatile rastlamadığı takdirde TBMM Genel Kurulu, salı günü saat 15.00’ten 21.00’e, çarşamba ve perşembe günleri ise saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanacak. TBMM vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu günler ve saatler esas alınacak.

TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kalktı

İçtüzük değişikliğiyle Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kalktı. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler koyu renk elbise giyecek. Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, bakanlar, TBMM Başkanlığı idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ve pantolon giyerek, kravat takacak. Kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.

Milletvekillerinin oylama öncesinde yoklama talebine sınırlama getirildi. Buna göre, Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapacak. Görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az 20 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilecek.

Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek suretiyle yapılacak. Oturumu yöneten Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri toplantı yeter sayısına dahil edilecek.

5 dakikalık söz hakkı kalktı

Yoklama sonucunda üye tam sayısının en az 3’te 1’inin mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç 1 saat sonrasına ertelenebilecek. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılacak.

Bir milletvekili veya bakana “geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanını düzeltme” kapsamında tanınan 5 dakikalık söz hakkı kaldırıldı. Milletvekili ya da bakan bu talebini Meclis Başkanlığına yazılı verecek.

Usul tartışmalarında lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye tanınan 10’ar dakikalık söz hakkı, 3’er dakikaya indi. Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine ilişkin oturumun başında yaptığı itirazı, bundan sonra yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletecek.

Değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunup, diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak.

Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin maddelerinin oylanmasında artık açık oylama talebinde bulunulamayacak. Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.

Milletvekilleri döviz, pankart getiremeyecek

TBMM’ye silahlı giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri, kınama alacak.

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa’nın ilk 4 maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclisten geçici çıkarma cezası uygulanacak.

Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak.

Geçici olarak Meclisten çıkarılan milletvekili, izin alıp kürsüden af dilerse, izleyen birleşimden itibaren Meclise girebilecek.

“Kınama” ve “Meclisten geçici çıkarma” cezasına çarptırılan milletvekili için ilk defa para cezası uygulanacak. Buna göre, “kınama” cezası alan milletvekilinin 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3’te 1’i, “Meclisten geçici olarak çıkarma” cezasına çarptırılan milletvekilinin ise 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3’te 2’si kesilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
Haber Video
İlginizi Çekebilir
Beykoz Fidanlığı içinde milletvekillerine sosyal tesis!

Beykoz Fidanlığı içinde milletvekillerine sosyal tesis!

Meclis Başkanlık Divanı'na gerçekleştirilen sunuma göre 265 dönümlük Beykoz Fidanlığı içinde olan Abraham Paşa Çiftliği, Meclis'e bırakılacak. Sahil kenarında ve orman içindeki çiftlik 10 milyon lira harcanarak milletvekileri için sosyal tesise haline çevrilecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yaz